Tehniki gullugy

 

40-17-00   Tehniki gullugyna jaň etmeziňizden öň aşakda görkezilen sanawa taýýar boluň:

 

  • Öz loginiňizi, şertnamanyň belgisini, şertnamanyň kimiň adyna baglaşylan bolsa, onuň ady, familiýasy, atasynyň ady şeýle hem, ätiýaçlyk üçin pasport maglumatyny aýtmalysyňyz.
  • Öz meseläňizi düşnükli dilde gurnamalydyr.   Meselem, siziň serwere birikmekligiňiz ýalňyşlyk bilen birigmeýär ýa-da aýdyň salgyny açmaýar, şolar ýaly ýagdaýda ýalňyşlygyň ýazgysy we belgisi zerur gerek bolýar.
  • Jaň edeniňizde mümkin bolsa, kompýuteriň öňünde oturyň.

 

Hünärmeniň öýňüze barmagy.

Eger, Siz özbaşdak internedi gurnap bilmedik bolsaňyz, onda Siz tehniki hünärmeni öýňüze ýa-da ofisiňize çagyryp bilersiňiz.  (Hyzmat tölegli)

 

  •  40-17-00 operator bilen gepleşmek üçin 0 düwmäni basyň!
  •  92-11-43

Üns beriň! Dynç günleri — şenbe, ýekşenbe.

Hünärmenlerimiz Size kömek etmäge elmydama taýýardyr.