Müşderi gullugy

Müşderi gullugynyň hünärmenleri kömek etmäge mydama taýýardyr:

● Siziň tölegiňiz we ulanýan nyrhnamaňyz barada anyk maglumaty aýtmaga

● Nyrhnamany ýerine ýetirmäge (ýuridiki şahslar üçin)

● Edaranyň edýän hyzmatlary barada maglumat bermäge

HYZMAT EDIŞ OFISI

Salgysy: Oguz han köçesi, 217-nji jaý, “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, täze bina.
Telefon belgisi: 95-59-10 (09:00 – 18:00) ; (08:00 - 20:00 )   
Dynç alyş günleri: Şenbe, Ýekşenbe

Salgysy: Türkmenbaşy şaýoly, 17-nji Aragatnaşyk bölümi
Telefon belgisi: 45-69-77 (08:00 – 20:00)
Dynç alyş günleri: Dynç güni ýok

Salgysy: A.Kekilow köçesi, 34-nji Aragatnaşyk bölümi
Telefon belgisi: 34-13-01 (08:00 – 20:00)
Dynç alyş günleri: Dynç güni ýok

 

Hünärmenlerimiz Siziň hyzmat we nyrhnama meýilnamasy boýunça ähli soraglaryňyza höwes bilen jogap bererler.

 

 

Biz elmydama müşderilerimize kömek etmäge taýýardyrys!