E-Mail salgy we SMS üsti bilen habar berme hyzmaty

Hormatly müşderiler!

“Türkmentelekom” DEAK-sy häzirki wagtda müşderiniň şahsy iş otagynda SMS habar berme hyzmatynyň (tölegsiz) işe girizilendigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär. SMS habar berme hyzmatyny işe girizmek üçin öz şahsy iş otagyňyza geçip, sanaw bölüminden Главная/ Сообщения/Оповещения geçip öz mobil telefon belgiňizi şu görnüşde 9936xxxxxxx (goşma belgisiz) görkezip Siz özüňize gerekli bolan habar berme hyzmatyny işe girizip bilersiňiz.