Warface

Warface uruşganly bolup, ol 2023-nji ýyldaky wakany derbi-dagyn etmeli. Oýny PvP- hakyky nusgawy we ökde personažda hem-de kooperatiw missiýany PvE ýörelgesinde oýnap bolýar.

Oýny gurmaklygyň gözükdirijisi:

  1. Oýun nyrhnamasyna birikdiriň, nyrhnamanyň sanawyny bu salgydan görüp bilersiňiz.
  2. Maýl.ru oýun merkezinden   Ýükläň  (ýöriteleşdirilen ýükleýijilerden, mysal üçin Download Master bilen ýüklemegi maslahat berýaris)
  3. Oýun merkezini gurnamly  (şol ýerde adaty gurluşda ulanylýar)


 

4.   Oýun merkezi açynyňyzdada, oýny internetiň üsti bilen ýüklemelimi diýip sorar, biz bolsa, size öň ýüklenen oýny hödürleýäris, munuň üçin WAGTLAÝYN SAKLAMAK sözüne basyň

5.  Doly oýun merkezinden çykyň. 

6.   Görkezilen bukjany pozuň C:\GamesMailRu\Distrib

7.   Şuňa basyp arhiw oýuny ýükläň (ýöriteleşdirilen ýükleýijilerden, mysal üçin Download Master bilen ýüklemegi maslahat berýaris). Arhiwiň içindäki oýuny görkezilen salga çykaryň.  С:\GamesMailRu

8.   Şondan soňra oýun merkezini açyň we "установить" düwmejige basyň.

 

 

Şuňa meňzeş maglumatlar:

Onlaýn oýun World of Tanks

Onlaýn oýun  World of Warplanes