Türkmen Balans

     Öýjükli telefonlaryňyz üçin goşundy bolan bu programma üpjünçiligi Size Dial-Up ýa-da ADSL baglanmany ýeňil gözegçilik etmäge rugsat berýär.

Bu hyzmat awtomatiki ýagdaýda balansyňyzy gözegçilik etmäge hem-de  balansyňyz "nola" deň bolanda duýdurmaga mümkinçlik berýär. Mundan başga-da girizen hasabyňyz barada Siziň öýjükli telefonyňyza habar gelýär.  Bu programma üpjünçiligi Size elmidama täze çykýan nyrhnamalary ýa-da arzanladyşlary habar berer.

 Şu ýerden ýüklemek bolýar:  
 

 iPhone üçin:


  App Store -dan alyň

Android üçin:


 Üstünde işlenýär, basym çykýar.